Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BASV Design V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huidige overeenkomsten tussen BASV Design V.O.F. te Hoorn, Kamer van Koophandel 58438033 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor BASV Design V.O.F. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1.  Offerte en aanvaarding

1.1.  BASV Design V.O.F. stelt een offerte op waarin BASV Design V.O.F. aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) BASV Design V.O.F. aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.2.  In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layout, vormgeving (“Werken”) en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

1.3.  Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. BASV Design V.O.F. kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien BASV Design V.O.F. daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.4.  De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door BASV Design V.O.F.. Opdrachtgever dient op nader te melden wijze een elektronische handtekening te plaatsen voor akkoord.

1.5.  Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat BASV Design V.O.F. werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever BASV Design V.O.F. verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.6.  Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. BASV Design V.O.F. zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

1.7.  Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft BASV Design V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. BASV Design V.O.F. is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

 

2.  Uitvoering van de Diensten

2.1.  Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door BASV Design V.O.F. uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2.  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BASV Design V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan BASV Design V.O.F. worden verstrekt.

2.3.  Opdrachtgever zal BASV Design V.O.F. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die BASV Design V.O.F. redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.

2.4.  BASV Design V.O.F. garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft BASV Design V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. BASV Design V.O.F. is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2.5.  BASV Design V.O.F. is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.6.  BASV Design V.O.F. heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover BASV Design V.O.F. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

2.7.  BASV Design V.O.F. zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

 

3.  Hosting

3.1.  Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal BASV Design V.O.F. zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

3.2.  Indien BASV Design V.O.F. geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan BASV Design V.O.F. niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

 

4.  Domeinnaam

4.1.  Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam zal kan BASV Design V.O.F. zich inspannen om deze aan te vragen bij de uitgevende instantie zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

4.2.  Opdrachtgever dient bij registratie de algemene voorwaarden van deze instantie te aanvaarden en stipt na te leven.

4.3.  Uitsluitend na bevestiging van de uitgevende instantie dat domeinregistratie geslaagd is, is de Dienst geleverd. Een factuur voor kosten van registratie is geen bewijs van levering.

 

5.  Ontwikkelen van Werken

5.1.  Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

5.2.  BASV Design V.O.F. geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

5.3.  BASV Design V.O.F. is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

5.4.  Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan BASV Design V.O.F. levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door BASV Design V.O.F.. Opdrachtgever vrijwaart BASV Design V.O.F. van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

5.5.  BASV Design V.O.F. heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

5.6.  Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. BASV Design V.O.F. zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

5.7.  Opdrachtgever vrijwaart BASV Design V.O.F. voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door BASV Design V.O.F..

5.8.  BASV Design V.O.F. zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP- code) van geleverde Werken alleen aan Opdrachtgever ter beschikking stellen, indien er maatwerk geleverd is.

5.9.  BASV Design V.O.F. zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang BASV Design V.O.F. Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat BASV Design V.O.F. Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. BASV Design V.O.F. is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is BASV Design V.O.F. gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 

6.  Oplevering en aanvaarding

6.1.  BASV Design V.O.F. zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

6.2.  Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

6.3.  Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.

Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

6.4.  Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal BASV Design V.O.F. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan BASV Design V.O.F. doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

6.5.  Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van BASV Design V.O.F. een redelijk aantal revisierondes volgen.

6.6.  Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door BASV Design V.O.F. gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. BASV Design V.O.F. kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

6.7.  Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij BASV Design V.O.F. het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

 

7.  Rechten van intellectuele eigendom

7.1.  BASV Design V.O.F. gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door BASV Design V.O.F. zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij BASV Design V.O.F. liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen nadat alle openstaande facturen en betalingen door Opdrachtgever tijdig en volledig zijn voldaan aan BASV Design V.O.F..

7.2.  Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal BASV Design V.O.F. Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

7.3.  Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.

7.4.  De rechten van intellectueel eigendom op Werken worden, tenzij anders afgesproken, overgedragen van BASV Design V.O.F. naar Opdrachtgever. Dit met inachtneming van artikel 7.1. Daarbij behoudt BASV Design V.O.F. een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het Werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van BASV Design V.O.F. om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.

7.5.  Opdrachtgever heeft een onbeperkt gebruiksrecht op het CMS (pro cms), doorverkoop van het CMS is echter uitdrukkelijk uitgesloten.

 

8.  Installatie en onderhoud van Werken

8.1.  Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart BASV Design V.O.F. voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door BASV Design V.O.F..

8.2.  Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal BASV Design V.O.F. zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. BASV Design V.O.F. is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

8.3.  Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan BASV Design V.O.F. heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. BASV Design V.O.F. kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. BASV Design V.O.F. kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

 

9.  Prijzen en betaling

9.1.  Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

9.2.  Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs of prijs op uur basis overeengekomen. Opdrachtgever zal op basis van facturatie het verschuldigde bedrag voldoen.

9.3.  BASV Design V.O.F. zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur per e-mail sturen aan Opdrachtgever.

9.4.  De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en een eenmalig maximaal bedrag van EUR 40,-.

9.5.  Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan BASV Design V.O.F. te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat BASV Design V.O.F. de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van BASV Design V.O.F. blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

9.6.  Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.7.  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.8.  Eens per kalenderjaar is BASV Design V.O.F. gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. BASV Design V.O.F. zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

9.9.  Alle prijzen die door BASV Design V.O.F. worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

9.10.  Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan BASV Design V.O.F.. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

9.11.  Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van BASV Design V.O.F. volledig bewijs op.

 

10.  Wijzigingen aan de Diensten

10.1.  Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

10.2.  Indien BASV Design V.O.F. meer werk moet verrichten dan BASV Design V.O.F. had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is BASV Design V.O.F. gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3.  Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat BASV Design V.O.F. tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

11.  Geheimhouding

11.1.  Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

11.2.  BASV Design V.O.F. mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

11.3.  De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

12.  Aansprakelijkheid

12.1.  BASV Design V.O.F. is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

12.2.  Iedere aansprakelijkheid van BASV Design V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

12.3.  In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is BASV Design V.O.F. slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

12.4.  De aansprakelijkheid van BASV Design V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever BASV Design V.O.F. direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en BASV Design V.O.F. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BASV Design V.O.F. in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens BASV Design V.O.F..

12.5.  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BASV Design V.O.F. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BASV Design V.O.F. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

13.  Duur en opzegging

13.1.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

13.2.  Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen BASV Design V.O.F. geldend uurtarief.

13.3.  Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar (12 maanden). Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

13.4.  Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is BASV Design V.O.F. gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. BASV Design V.O.F. is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

 

14.  Wijzigingen in overeenkomst

14.1.  Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

14.2.  Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is BASV Design V.O.F. echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

14.3.  Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal BASV Design V.O.F. overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. BASV Design V.O.F. zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien BASV Design V.O.F. bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

14.4.  BASV Design V.O.F. mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

14.5.  Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

14.6.  Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

 

15.  Slotbepalingen

15.1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin BASV Design V.O.F. gevestigd is.

15.2.  Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15.3.  Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

15.4.  De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van BASV Design V.O.F. vormen volledig bewijs van stellingen van BASV Design V.O.F. en de door BASV Design V.O.F. ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

15.5.  Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is BASV Design V.O.F. steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Hulp Nodig ?Hulp Nodig ?
Een vraag of probleem ?

Pc problemen?? Download hulp op afstand hier:

* verplicht
Verstuur Bericht